Polityka prywatności 

Wskazujemy, że w niniejszym dokumencie dostępne są dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony. W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu również informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu. 

CZEŚĆ I Przetwarzanie danych osobowych Klientów 

CZEŚĆ II Zasady stosowania plików cookies 

CZEŚĆ III Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu 

CZEŚĆ I Przetwarzanie danych osobowych Klientów 

Administrator danych osobowych 

1. Kabikon Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 225/243/121, 93-231 Łódź pozostaje Administratorem Państwa danych osobowych. 

2. Administrator oświadcza, że nie ustanowił Inspektora ochrony danych osobowych. 

3. Wszelkich informacji odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych oraz możliwości realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać bezpośrednio u Administratora. Administrator udostępnia następujące kanały kontaktu z nim w tym celu: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kabikon.com; korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 

Zakres zbierania danych osobowych 

1. Administrator oświadcza, że zbiera wyłącznie te dane które są niezbędne do świadczenia poszczególnych usług, zawarcia umowy, realizacji określonego celu oraz poddaje je dalszemu przetwarzaniu polegającemu na utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

2. Administrator w każdym wypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w innym celu niż wskazany w niniejszym dokumencie zawiadamia o tym fakcie osoby, których to dotyczy i przekazuje wymagane prawem informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

1. Świadczenie usług, zawieranie i wykonanie umowy wiążącej Administratora z Państwem; dane osobowe pozyskujemy w chwili zawierania umowy; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2. Zapewnienie kontaktu z Administratorem; dane osobowe przetwarzamy w celu nawiązania z Państwem kontaktu i odpowiedzi na Państwa pytania kierowane do nas za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych, infolinii, poczty elektronicznej lub rozmów telefonicznych; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3. Realizacja obowiązków spoczywających na Administratorze a wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej, ale również realizacja roszczeń z rękojmi, gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

4. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami zarówno z naszej, jak i Państwa strony w przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy, naruszenia przepisów prawa, niewywiązywania się z warunków umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami, 

5. Tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analizy aktywności osób korzystających z usług Administratora, ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, jakości świadczonych usług; w niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

6. Realizacja działań marketingowych odnoszących się do przesyłania informacji o Administratorze, jego ofercie, świadczonych usługach – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji działań marketingowych i promocyjnych. 

Obowiązek podania danych osobowych 

1. Informujemy, że działamy zgodnie z wynikającą z RODO zasadą minimalizmu, a tym samym przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla celu dla którego są przetwarzane. 

2. Podanie nam danych osobowych jest wymogiem umownym, a zatem pozwala na świadczenie dla Państwa określonych usług, zawarcie umowy. Jeżeli w związku z realizacją usługi powstaje obowiązek wystawienia dokumentu księgowego – faktury VAT podanie danych osobowych niezbędnych dla identyfikacji nabywcy jest obowiązkiem ustawowym. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez czas w którym trwa i wykonywana jest zawarta między nami umowa, realizowane są na Państwa rzecz usługi; 

2. Ponadto Państwa dane przechowywane będą przez czas okres w którym przysługują roszczenia oraz prawa do zabezpieczenia lub dochodzenia należności; 

3. Dane osobowe przechowywane są również przez okres niezbędny dla wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. okres przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych); 

4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia możliwego do realizacji sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą; 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania. 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; 

2. Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom. 

Odbiorcy danych osobowych; komu przekazujemy dane osobowe 

Prawo do wniesienia skargi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

1. Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 

3. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 1. wobec danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. 

2. dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

3. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie, przekazywanie poza EOG oraz do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych 

Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

2. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż wskazany w pkt. 2 i na innej podstawie prawnej niż wskazane w pkt 3 ppkt. 2 wówczas uprzednio poinformujemy o tym fakcie, jak również o przysługujących w związku z tym uprawnieniach. 

3. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

4. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu niżej wskazane uprawnienia. 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych przez które należy rozumieć prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, 

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach, 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora wydania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe będące w naszym posiadaniu, jak również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

6) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą. 

2. W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z Administratorem, który dołoży wszelkich starań, aby realizacja Państwa praw nastąpiła niezwłocznie i w jak najmniej uciążliwy dla Państwa sposób. 

CZEŚĆ II Zasady stosowania plików cookies 

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu z którego korzysta się w chwili przeglądania strony internetowej. Celem stosowania plików cookies jest: 

1) usprawnienia korzystania ze stron internetowych. cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2) dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień; 

3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

4) utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji; 

2. Wykorzystywane przez nas pliki cookies dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje: 

1) sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm stosowania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie za ich pośrednictwem danych i informacji z komputera osoby przeglądającej stronę; 

2) stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich skasowania. Mechanizm stosowania tych plików nie pozwala na pobieranie za ich pośrednictwem danych i informacji z komputera osoby przeglądającej stronę; 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Można jednak dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. 

4. Wskazujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami: 

1) Internet Explorer ™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

2) Mozilla Firefox n™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

3) Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

4) Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

5) Safari™ – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

CZEŚĆ III Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystanie Internetu 

1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem związanym z istnieniem tzw. cyberprzestępczości. 

2. Przez cyberprzestępczość rozumieć należy sytuację, w której dane urządzenie elektroniczne, zainstalowane na nim oprogramowanie lub świadczone z wykorzystaniem tego urządzenia usługi są albo narzędziem, albo przedmiotem przestępstwa. 

3. Najczęstszymi zagrożeniami powstającymi w związku z korzystaniem z usług za pośrednictwem Internetu są m.in: 1) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 

2) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 

3) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing); 

4) przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy); 

5) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie; 

6) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej; 

7) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych; 

8) ataki typu Man in the middle; 

9) stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger); 

10) korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi; 

11) sniffing – niedozwolony podsłuch; 

12) czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia; 

4. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł, dokonywać sukcesywnie zmian kodów i haseł dostępu, stosować zabezpieczenia dostępu do urządzenia elektronicznego, plików itp.